Kosten ISO 9001 certificering 
Kwaliteitscentrum

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement

ISO 9001 is de internationaal erkende en wereldwijd toegepaste norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. De International Standardization Organization (ISO) coördineert de ontwikkeling van alle soorten normen en standaarden voor producten diensten en managementsystemen. De nieuwste versie, de NEN-EN-ISO 9001:2015 certificatie standaard geeft aanwijzingen en richtlijnen voor verbetering van kwaliteit van producten, optimalisatie van diensten en een praktische benadering van (kwaliteits)management in organisaties. Tegenover de kosten van ISO 9001 certificering en het behalen van het ISO 9001 certificaat staan grote voordelen.

ISO 9001 certificering voor betere resultaten

ISO normen herzien

De internationaal bekendste en meest geaccepteerde norm die is uitgegeven door de International Standardization Organization is de ISO 9001. Ook de wereldwijd bekende standaarden ISO 14001, ISO 45001 en ISO 27001 worden door de International Standardization Organization beheerd. Ook deze 14001, 45001 en 27001 zijn herzien.
De ISO 9001:2008 versie is sinds 2015 herzien naar de nu actuele ISO 9001:2015.
De ISO 14001 en de 27001 zijn herzien naar de nu geldende 14001:2015 en 27001:2015.
De ISO 45001:2018 is nieuw en vervangt de oude OHSAS 18001.

Kwaliteitsmanagementsystemen - PDCA circle

PDCA - Plan Do Check ACT - Deming circle

De ISO 9001 standaard is onderdeel van de ISO 9001 normen-serie voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een kwaliteitsmanagementsysteem zorgt een organisatie voor kwaliteit van producten, diensten EN voor kwaliteit van de organisatie. Kwaliteit van de organisatie volgens ISO 9001:2015 houdt in dat de organisatie zichzelf continu verbetert, werkwijzen en processen optimaliseert en daarmee de kansen op continuïteit van het bedrijf vergroot.
Een ISO 9001 kwaliteitssysteem geeft regels en aanwijzingen hoe die continue verbetering kan worden bereikt.
Een ISO 9001 kwaliteitssysteem is gebaseerd op de PDCA - circle van Deming (PDCA = Plan Do Check Act). Door het resultaat van een Planning en de daarop gevolgde D0-acties te Checken/controleren en zo nodig nieuwe Acties te nemen worden echte resultaten bereikt.
ISO 9001 vraagt ook van de leiding management en werknemers om het creëren en hanteren van maatregelen waarmee die continue verbetering kan worden geborgd zodat in een organisatie niet telkens opnieuw dezelfde soort fouten worden gemaakt.

Kosten ISO 9001 certificering


De invoeringskosten voor het invoeren en certificeren van de ISO 9001 normeisen zijn afhankelijk van het aantal processen en procedures in uw onderneming. Dit geldt voor de advieskosten en voor het eigenlijke ISO certificeren door het certificatie-instituut.

Prijsindicatie invoeringskosten ISO 9001 certificering

Een prijsindicatie voor deze kosten voor het ISO 9001 kwaliteitssysteem invoeringstraject begint bij
circa € 2.100,00 euro aan financiële uitgaven voor het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem. De kosten aan tijdsbesteding voor uw organisatie blijft zeer beperkt. 
De te investeren financiële kosten voor het certificeren van het kwaliteitsmanagementsysteem door het externe ISO certificatie-instituut beginnen bij ca. € 2200,= euro, deze ISO 9001 certificering kosten zijn afhankelijk van de ISO 9001 certificerende instelling en van de complexiteit van uw bedrijf.

Voordelen / opbrengsten NEN-EN-ISO-9001:2015 certificering

De voordelen en opbrengsten van ISO certificering voor uw onderneming volgens de NEN-EN-ISO-9001:2015 norm zijn kostenbesparing en meer winst. Dit wordt bereikt door meer efficiency en meer structuur in de organisatie. 
Certificering volgens de eisen van de NEN-EN-ISO-9001:2015 certificatie-standaard zorgen ook voor tevreden klanten en met die klanttevredenheid is het eenvoudiger een gewenste stabiliteit of winstgroei voor uw onderneming te bereiken door vermindering van de benodigde verkoopkosten.
Het ISO 9001 certificaat (of certificaten) invoeren, klanttevredenheid verbeteren, ISO 9001 certificatie en ISO 9001 hercertificatie of een update van ISO 9001 certificering, leveren kostenvermindering op en meer winst.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement snel en praktisch korte tijdbesteding

Onze ISO 9001 kwaliteitsmanagement adviseurs en consultants zetten het gehele ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 kwaliteitsmanagement norm voor u op, snel praktisch en eenvoudig (Less is More).
Wij stellen het ISO 9001 kwaliteitsmanagement handboek op volgens de actuele NEN-EN ISO-9001:2015 norm en leggen de processen, procedures en documenten vast volgens de actuele norm-eisen.
Het op deze wijze beschrijven van processen en procedures en het invoeren van een ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem levert u een zeer praktisch kwaliteitsmanagementsysteem op tegen lage kosten en met flexibele procedures.

Interne audit

De interne audit is een check naar verbetermogelijkheden van processen en procedures binnen de organisatie. De interne audit is onderdeel van ons ISO 9001 invoeringstraject en wordt uitgevoerd door onze auditor / adviseur als onderdeel van de opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem.
Wij voeren deze interne audit uit na de implementatie van het ISO 9001 kwaliteitssysteem, en vóór de externe certificatie audit door een certificatie-instelling.

Certificaat behalen

Certificering – het behalen van een certificaat of certificaten – is het proces waarbij een gekwalificeerde externe onafhankelijk partij, een Certificatie Instelling (CI), onderzoekt of uw organisatie, dienst of product voldoet aan de eisen en criteria voor het ISO certificaat. 

De certificatie-auditor toetst in twee fasen de implmentatie van de ISO-norm in uw onderneming.
Na evaluatie van zijn bevindingen met de directie van het bedrijf legt hij deze resultaten vast in het auditrapport. 
De certificering-commissie van de certificerende instantie evalueert het auditrapport en geeft, na goedkeuring van de conclusie van de auditor, het certificaat af ter bevestiging dat uw organisatie voldoet aan de certificatie-norm.
Met deze schriftelijke verklaring bevestigt u aan aan uw klanten dat u aan de certificeringeisen voldoet.

Na het behalen van het ISO 9001 certificaat vindt ieder jaar een her-certificering plaats waarbij het certificatie instituut verifieert of u nog voldoet aan de ISO 9001 certificaat norm.
Bekende ISO 9001 certificering instellingen zijn: DNV Dekra Lloyd's Bureau Veritas KIWA en TüV.

Accreditatie certificering-instelling

Accreditatie is de procedure waarbij de Raad van Accreditatie (RvA) een certificering-instelling een certificaat of geschreven garantie geeft dat de certificering-instelling voldoet aan vastgestelde eisen. Een geaccrediteerde certificering-instelling is dus geaccrediteerd of "gecertificeerd".
Zie voor alle accreditaties van ISO 9001 certificering-instellingen >> rva.nl/geaccrediteerde-organisaties/alle-geaccrediteerden.

Norm NEN-EN-ISO 9001 certificering kosten

Kosten uitgaven voordelen ISO 9001 certificering

Investering in kosten ISO 9001 certificering en voordelen

De investering in de ISO 9001 invoeringskosten bestaan uit kosten in geld en kosten in tijd.

Deze investeringen in het ISO 9001 gecertificeerd kwaliteitssysteem realiseren een betere organisatiestructuur, hogere klanttevredenheid en meer grip op en continue verbetering van, uw organisatie. Deze managementsysteem investering in invoeringskosten levert lagere verkoopkosten op uw balans door hogere klanttevredenheid en minder herstelkosten voor zaken die u voorheen niet had voorzien.

Uitgaven invoeringskosten ISO 9001 certificering

De uitgaven voor de invoeringskosten (advieskosten) voor ISO certificering betreffen het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2015 norm.
De uitgaven voor de ISO 9001 certificering zorgen voor lagere onverwachte uitgaven / kosten, een meer efficiënte organisatie en voor hogere financiële resultaten.
Voor een prijsindicatie voor uw investering in de invoeringskosten van ISO 9001 certificering zie >> Prijsindicatie investering in kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Certificatiekosten en tijdsbesteding ISO 9001 certificering

Bij het totale financiële kostenplaatje horen ook de uitgaven voor de certificatiekosten en ISO 9001 certificaatkosten. Deze ISO certificatiekosten zijn de kosten die u moet uitgeven voor het certificeringsonderzoek of controle audit. Dit externe ISO 9001 certificeringonderzoek duurt meestal 2 dagen en is verdeeld in twee fasen.
Fase 1, het documentatieonderzoek van documenten en registraties kost 1 dag en de 2e fase, het implementatieonderzoek naar de invoering van het systeem kost ook nog een dag.
Het budget voor de financiële kosten en uitgaven voor de ISO 9001 managementsysteem certificatie-audits (de certificatiekosten, de kosten voor hercertificatie en de certificaatkosten) bedragen circa € 1.400,00 euro per jaar. De offerte voor de ISO 9001 certificatiekosten van een ISO certificatie-instelling houdt altijd een contract in voor 3 jaar.
(Genoemde kosten en prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten)

Offerte advieskosten ISO 9001 certificering en informatie

Wij informeren u graag verder over de advieskosten van ISO 9001 certificering voor uw organisatie, de waarde van het certificaat en alle verdere kosten en activiteiten. 
Meer informatie en/of een offerte met prijsopgave voor de kosten van ISO 9001, 14001, 27001 27002 en/of 45001 certificering in uw organisatie invoeren vraagt u hieronder aan: